Privacyverklaring AVG 
8 november 2018

Hage Voetzorg, praktijk voor voetverzorging, advies en behandeling, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
Hage Voetzorg

T.a.v. J.M. Hage-Plokker (functionaris gegevensbescherming praktijk Hage Voetzorg).
Delta 8
2221  VH Katwijk aan Zee
Mobiel     :  06 506 281 94
E-Mail     :  hagevoetzorg@gmail.nl
Website    : www.hagevoetzorg.nl


Hage Voetzorg  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring geeft Hage Voetzorg heldere en transparante informatie over mijn omgang met persoonsgegevens. Hage Voetzorg  doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom  zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Hage Voetzorg  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat Hage Voetzorg in ieder geval:
. Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel  
  waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn 
  beschreven in dit Privacy policy
. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens 
  welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
  verwerkt
. Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen 
  zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
. Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is 
  voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
. Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u 
  hierop wil wijzen en deze respecteren.

Hage Voetzorg is  verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit, doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan Hage Voetzorg heeft verstrekt.
Indien u na het doornemen van mijn privacy verklaring of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Algemene persoonsgegevens
. Voornaam
. Achternaam
. Voorletters
. Tussenvoegsel
. Titels (m/v)
. Geboortedatum
. Adresgegevens: straat/huisnummer/postcode/woonplaats
. Telefoonnummer
. E-mailadres
. Overlijdensdatum

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken Indien dit in belang van de behandeling is:
. Gezondheid (indien dit in het belang van de behandeling is)
. Medicijnen (indien dit in het belang van de behandeling is)
. Conditie en staat van de voeten (noodzakelijk voor de behandeling)
. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
. Digitale foto om overleg te kunnen plegen en/of om de vorderingen te kunnen bekijken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag nemen wij persoonsgegevens op
Hage Voetzorg  verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met Algemene Verordering Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet . Dit met uitzondering van gemachtigde overheden.
Administratieve verwerking,bevestiging en uitlevering. Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen. Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 


. Afhandelen van uw betaling;
. Vastleggen gegevens conditie voeten voor en na behandeling;
. U te kunnen bellen en/of mailen indien noodzakelijk voor uitvoering van
  dienstverlening door Hage Voetzorg
. U te kunnen informeren over mijn diensten en de eventuele wijzingen 
  daarvan.

Grondslag: de overeengekomen opdracht of contract.


Privacy policy
Hage Voetzorg heeft haar privacy policy zichtbaar gemaakt op al haar documenten (contract, overeenkomst etc.) waarin persoonsgegevens staan met verwijzing naar de privacy policy op haar website.

Verstrekking aan derden
Hage Voetzorg  verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(bijvoorbeeld de belastingaangifte).
Hage Voetzorg  geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Binnen de EU
Hage Voetzorg  verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) voor de uitvoering van en betreffende de behandelingen. Hage Voetzorg heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van en over website bezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders en/of voogd. 
Hage Voetzorg  kan niet controleren of een bezoeker ouder of jonger is dan 16 jaar.
Als u overtuigd bent dat wij zonder toestemming  de ontvangen e-mails moeten verwijderen neem dan contact met ons op.

Bewaartermijn
Hage Voetzorg  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn ontvangen dan wel op grond van de wet is vereist (Belastingdienst, 7 jaar) en voor de uitvoering van de overeenkomst ( persoonsgegevens + medische gegevens betreffende de behandelingen).


Cookies, of vergelijkbare technieken
Hage Voetzorg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen verlies of andere onrechtmatige verwerkingen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
. Alle personen die namens Hage Voetzorg  van uw gegevens kennis kunnen nemen,  
  zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 
. Hage Voetzorg hanteert een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op haar 
  systemen; 
. Hage Voetzorg  test en evalueert regelmatig haar maatregelen; 
. Hage Voetzorg  is geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
  persoonsgegevens;
. Hage Voetzorg bewaart haar papieren documenten waarop persoonsgegevens 
  staan, achter slot en grendel.
  
Google Analytics
Ook door onze statistieken pakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Hage Voetzorg  wil graag weten hoe onze bezoekers de website  www.hagevoetzorg.nl  gebruiken en hoeveel mensen maandelijks deze website bezoeken, zodat we het gebruik van deze website kunnen optimaliseren. Hage Voetzorg  wil natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden.

Uitschakelen en verwijdering
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via uw browser instellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.
    ▪    Functies die je altijd kunt instellen:
    ▪    Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in uw browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
    ▪    Geef in uw browser instellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden
    ▪    U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit uw browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren per domein.

Social Media
Hage Voetzorg  wil het voor u graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:
    ▪    Facebook
    ▪    Instagram
  
Op onze websites zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten Hage Voetzorg om. 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft altijd het recht uw toestemming aan Hage Voetzorg  voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna Hage Voetzorg uw gegevens niet meer zal verwerken. 
Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. 
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Hage Voetzorg  van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzage verzoek indienen.
Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u Hage Voetzorg schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.
Hage Voetzorg kan u vragen om u te legitimeren voordat Hage Voetzorg gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. 
Mag Hage Voetzorg uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Hage Voetzorg zal uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek aan hagevoetzorg@gmail.nl
e-mailen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Hage Voetzorg  u hierover direct contact met Hage Voetzorg op
te nemen. Komt Hage Voetzorg er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. 
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met Hage Voetzorg op.

Wijzingen
Hage Voetzorg behoud te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Externe bronnen

Hage Voetzorg doet haar best om bronnen en rechthebbenden van tekst en beeldmateriaal dat op de website te zien is, te achterhalen en te vermelden. 

Wanneer er desondanks materiaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen toestemming hebt verleend, kunt u contact met mij opnemen via: hagevoetzorg@gmail.com Het betreffende materiaal wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.